Bazar pod viaduktem

Nejširší výběr použitého zboží na karlovarsku.

Telefon: +420 353 569 262
SPOLEHLIVÝ E-SHOP S POUŽITÝM ZBOŽÍM
Přeskočit navigační odkazyPodmínky

Doprava a placení

Najdete zde kompletní informace ohledně přepravy. Doporučujeme se s informacemi obeznámit před tím než přikročíte k odeslání Vašeho košíku.

Tabulkový přehled cen – dobírka Českou poštou

Typ dopravyCena přepravy (částky vč. DPH)
Česká pošta 0-30 kg     120 Kč vč. dobírky

Přeprava Českou poštou

Zásilku Vám dopravíme do 2 dnů od expedice kamkoliv po celé České Republice, ať už domů nebo do zaměstnání. V případě, že nebudete zastiženi, bude zásilka uložená na Vaší poště po dobu 7 dnů.

Tímto způsobem je možné přepravit zásilky od 0 do 30 Kg a hodnotou nepřesahující 30.000 Kč.
Zboží můžete zaplatit dobírkou při převzetí.
Přepravu zásilek zajišťuje Česká pošta.

Reklamace poškození
Zákazníkům doporučujeme při převzetí zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozen. V případě poškození obalu zásilku nepřebírejte nebo uplatněte reklamaci nejpozději do 24 h na příslušné poště dle dodací adresy. Zásilku je nutné dopravit na poštu kompletní, popřípadě kontaktujte centrum České pošty na telefonu 800 104 410.


Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazar-viadukt.cz, resp. www.zbozi-bazar.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je Jaroslava Strnadová, IČ 66374430, se sídlem Nákladní 193/9, 360 05 Karlovy Vary. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Dodavatelem je Jaroslava Strnadová – Bazar pod viaduktem, se sídlem Nákladní 193/9, 360 05 Karlovy Vary
Dodavatel je plátcem DPH. (DPH u použitého zboží je účtováno ve zvláštním režimu)
IČ: 66374430
DIČ: CZ6453060361
(dále jen "dodavatel")
Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující nikoli spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2. Objednávka zboží/kupní smlouva

Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Od momentu potvrzení objednávky vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.bazar-viadukt.cz, resp. www.zbozi-bazar.cz. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Prodávající poskytuje záruční dobu pouze na zakoupené výrobky. U dárkových programů se dle občanského zákoníku jedná o darovací smlouvu, ze které prodejci neplyne zodpovědnost za vady.
V případě osobního převzetí, je nutno zboží vyzvednout do 7 dnů na provozovně. Po tomto termínu bude objednávka stornována.

3. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu oto.strnad@bazar-viadukt.cz nebo jiným prokazatelným způsobem (doporučujeme písemnou formu).
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky nebo prodejního dokladu a číslo účtu pro vrácení peněz.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

4. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Co se týče použitého zboží – je postupováno dle § 2165, § 2167, § 2168 obč. zákoníku. Použité zboží je nutno po doručení bez odkladu vyzkoušet a v případě zjištěné závady zaslat obratem zpět k zahájení reklamace /včetně účtenky a veškerého příslušenství/.

Použité zboží je před odesláním kupujícímu řádně vyzkoušeno a zkontrolováno.

5. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 7. dubna 2016.


Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
Prodávající je společnost Bazar pod viaduktem (Jaroslava Strnadová), se sídlem Nákladní 193/9, PSČ 360 05, Karlovy Vary.
Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a občanským zákoníkem.

2. Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
Zboží bylo poškozeno živly.

4. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

5. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.
K účinnému uplatnění reklamace je třeba, aby kupující v záruční době a bez odkladu zahájil reklamační řízení tj. nejlépe písemně oznámil prodávajícímu vady, které zboží má, a to označením vadné vlastnosti nebo popsáním projevu vady. Písemné oznámení činí kupující vyplněním Reklamačního listu a jeho odesláním (e-mail, fax, dopis) na adresu prodávajícího.
Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.
Prodávající má povinnost zapsat do reklamačního listu termín vyřízení reklamace.
Při výměně zboží trvá původně uzavřená smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, proto ani jedné smluvní straně nevzniká nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu. Kupující by měl reklamované zboží předat prodávajícímu kompletní, neporušené a čisté.
Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající uvede důvod zamítnutí reklamace písemně do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Uplatnění reklamace použitého zboží se řídí občanským zákoníkem - § 2165 a § 2167, § 2168.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 7. dubna 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


Vyhledávání

Zadejte název hledaného zboží:  
Použité zboži
Zánovní zboži
Nové zboži

Košík

Košík je prázdný.
Zobrazit košík

Naši partneři


www.fksokolov.cz

Aktuální informace

POZOR. OD 10.5.2018 DO 22.5.2018 JE KANCELÁŘ BAZARU MIMO PROVOZ. ZASTAVENÉ ZBOŽÍ SE VYZVEDÁVÁ NA PRODEJNĚ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
PROVÁDÍME VÝKUP ZLATA A STŘÍBRA.
JEDNOTNÉ POŠTOVNÉ (ČESKÁ POŠTA 0-30 KG) VČ. DOBĚREČNÉHO 120,- KČ.
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI. DO NAŠEHO E-SHOPU PRO VÁS VYBÍRÁME TO NEJLEPŠÍ ZBOŽÍ Z NAŠÍ NABÍDKY. ZBOŽÍ JE PŘEZKOUŠENO A PŘIPRAVENO K OKAMŽITÉ EXPEDICI. AKTUALIZACE WEBU JE PROVÁDĚNA 2X AŽ 3X TÝDNĚ. TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY NA T. Č. 353569262 NEBO NA T. Č. 603161094. PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ NÁKUP.
!!! SLEVA 10 % !!!
Při nákupu zboží za právě proplacené peníze.
NAKUPUJTE EKOLOGICKY:
Nákupem použitého zboží nakupujete nejen ekologicky, ale i ekonomicky!!! Šetříte nejen přírodu, ale i Vaši peněženku!!!
© 2007, Oto Strnad